Denetim Süreci
I. PLANLAMA
  A. Denetim evreninin tanımlanması (ve dönemsel olarak güncellenmesi)
  B. Denetim alanlarının belirlenmesi
  C. Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi
  D. Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması
  E. Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi
  F. Planın hazırlanması ve üst yönetici tarafından onaylanması
  G. İç denetim programının hazırlanması ve üst yönetici tarafından onaylanması
  H. Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim
II.     DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
  A. Ön çalışma ve bireysel çalışma planı
   1. Çalışma kağıtları ve formlar
   2. Denetim amaçlarının belirlenmesi
   3. Bilgi toplama/ön araştırma
   4. Açılış toplantısı
   5. Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi)
   6. Bireysel çalışma planının hazırlanması
  B. Saha çalışması
   1. Denetim testlerinin uygulanması
   2. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi
   3. Bulguların denetlenen birimle paylaşılması
   4. Kapanış toplantısı
III. RAPORLAMA
  A. Denetim raporunun hazırlanarak Rektör'e sunulması

IV.  DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ

  A. Denetim sonuçlarının izlenmesi
  B. Denetimin değerlendirilmesi
  C. Denetçinin değerlendirilmesi