İç Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İç denetçinin görevleri

- İç denetçiler aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında uygunluk denetimi yapmak.
ç) Kurumun harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına,   programlara,   stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
f) İç denetim faaliyeti sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgularına ilişkin tespitlerini hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde belgeleriyle birlikte İnceleme raporu ile Birim Başkanlığı aracılığıyla Rektöre bildirmek.
g) Kurum tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
ğ) Rektör tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

İç denetçinin yetkileri

- İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:
a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek.
b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Birim Başkanlığı aracılığıyla Rektörün bilgisine intikal ettirmek.
d) İç denetim faaliyetleri sırasında gereken hallerde Birim Başkanlığından, uzman yardımı veya görüşü talep etmek.

İç denetçinin sorumlulukları

- İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:
a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda Birim Başkanlığını haberdar etmek.
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde durumu Birim Başkanlığına yazılı olarak bildirmek.
d) Görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasını engelleyen hususların Birim Başkanından kaynaklanması halinde durumu Rektöre bildirmek.
e) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak.
f) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.